Rajasthan

Geography


Pushkar Lake


Pushkar, Thar Desert


DESERT IN RAJASTHAN